Katalog T-254   DEFICITY DÍLČÍCH FUNKCÍ

B. Sindelar (A) , úprava: V.Pokorná
Popis testu:
Autorka metody je rakouská klinická psycholožka a psychoterapeutka, která se v praxi již více než 30 roků primárně věnuje dětem s problémy v učení a chování. Ve svém diagnostickém a terapeutickém projektu se zabývá třemi základními pilíři procesu učení, kterými jsou pozornost, vnímání a pamět. Cílem této metody je detailně postihnout úroveň percepčních a kognitivních funkcí jedince, aby se mohl stanovit individualizovaný specifický plán nápravy. Metoda může být aplikována u dětí od osmého roku, horní hranice není stanovena. I v českém prostředí byla úspěšně využívána u dospělých s poruchou učení. Obsahuje diagnostickou část pro podchycení symptomů, které se navenek projevují jako specifické poruchy učení (např. dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie), i různými podobami poruch chování. Cílem metody je efektivně pomoct postiženému dítěti a tím přirozeně i jeho rodině.
Poměrně rozsáhlý teoretický výklad se zabývá pojmem deficitu dílčích funkcí, jejich vztahem k poruchám učení a chování ve školním i dospělém věku. Autorka sleduje sekundární neurotizaci dítěte, především psychodynamické mechanismy ve vztahu k jednotlivým deficitům dílčích funkcí.
Pozornost věnuje i otázkám kompenzace, dekompenzace, vlastní nápravě, podmínkám správného vedení terapie apod. Vedle teoretických východisek metody a diagnostické příručky, obsahuje metoda i 33 nápravných sešitů se systematicky, podle obtížnosti řazenými úkoly pro překonání deficitů dílčích funkcí.
Diagnostika deficitů dílčích funkcí umožňuje určit ůroveň základních funkcí zúčastňujících se na procesech vnímání, myšlení, paměti, pozornosti a odhalit konkrétní deficity, které spůsobují selhávání v široké oblasti školních a sociálních situací.
Kromě svého diagnostického přínosu nabízí metoda Deficity dílčích funkcí rozsáhlý a systematicky sestavený nápravný a tréninkový program. S jeho pomocí jsou rozvíjeny funkce, které byly diagnostikovány. Pro každého jedince je sestaven individualizovaný program nápravy formou plnění zajímavých cvičení. Je důležité zajistit desetiminutové denní nápravné lekce, které může provádět učitel v družině, nebo rodič doma. Cvičením se urychluje dozrávání těch mozkových struktur, které nebyly u dítěte rozvinuté na úrovni typické pro vývojové stadium, ve kterém se dítě aktuálně nachází. Pomocí metody Deficity dílčích funkcí je možné odhalit příčiny selhávání dítěte ve škole, nebo dospělého v jeho profesní kariéře a problémy eliminovat na minimální míru, či je zcela odstranit. Metoda je nenahraditelná v tom, že poskytuje systematický dlouhodobý program nápravy těch funkcí, které má dítě i dospělí méně rozvinuté. Podle této metody mohou s jedincem pracovat nejen psychologové, pedagogové a vychovatelé ale i rodiče.
Použití: individuální, pro děti od 5 let
Čas potřebný k administraci: 10 min. denně
Součásti testu: Příručka, Teoretická časť, Nápravné a cvičné sešity, Pomůcky
Složení PK: 1 PŘ, 1 TČ, 33 nápravných a cvičných sešitů, P
Složení S: 33 nápravných a cvičných sešitů


[ objednat ]