Katalog T-261   DOTAZNÍK SPARO

O. Mikšík (ČR)
Popis testu:
SPARO představuje základní nástroj diagnostické baterie DIAROS. Je přepracovanou a dále rozvinutou variantou vývojové řady SPIDO – IHAVES – VAROS – IHARO - IHATRANS

SPARO postihuje základní komponenty bazální psychické integrovanosti:
KO = kognitivní variabilnost
EM = emocionální variabilnost
RE = regulační variabilnost
AD = adjustační variabilnost
Bazálnější škály obecné variability:
PV = obecná hladina psychické (vnitřní) vzrušivosti, spontaneity,
MH = motorická (resp. vnější) hybnost

Výše uvedené komponenty byly získány faktorovou analýzou vstupních dat. Jsou navzájem nezávislé a mohou tudíž vystupovat v libovolném spojení.
A. VARIANTA -klidný (vyrovnaný) typ, příznačný nižší psychickou vzrušivostí (OV-).
B. VARIANTA - vzrušivý, resp. spontánní typ (OV+). Základem je spojení vysoké emocionální nabuditelnosti (EM+) se spontánní situační reagencí (RE+).
C. VARIANTA - prožívající, resp. utlumený typ, příznačný sníženou motorickou hybností (MH-).
D. VARIANTA - reaktivní (resp. dynamický) typ osobnostní struktury, u něhož vystupuje do popředí motorická hybnost (MH+); je protikladem varianty C.

K hlubšímu vhledu do individuálně příznačné specifiky bazální autoregulace osobnosti slouží další
testované osobnostní rysy, integrované do souhrnnějších dimenzí:

Dimenze N - rysy normality osobnosti
VZ vztahovačnost, podezíravost
LS psychická labilita versus psychická stabilita
AN anomálie osobnosti
EX extremita

Dimenze S - optimální hladina stimulace
SI smyslová imprese
IP intenzita vnitřního prožívání
PN pohybový neklid
DI dynamičnost interakce s prostředím
SD sociální desinhibice
OS obecná stimulační hladina

Dimenze R - individuální tendence riskovat
AS úroveň aspirace
AC hladina anticipace
TN tendence spoléhat na náhodu
SE sociální exhibicionismus

Dimenze I - účinná integrovanost osobnosti
UZ úzkostnost
EC emocionalita
UR účinná kapacita rozumu
RR hladina resistence vůči rušivým podnetům
OI dimenze účinné integrovanosti osobnosti

Dimenze V - interpersonální vztahy a vazby
KT uzavřenost versus kontaktívnost
BE hladina benevolence a tolerance
KN konformita
NE tendence k nezávislosti

Dimenze K – vnitřní korekce, regulovanost interakcí
RF rigidita versus flexibilita
LO lehkomyslnost versus odpovědnost
NU nevázanost versus usedlost
FC frustrovanost versus cílesměrnost
KI korigovanost versus impulsívnost

Dimenze P - sebeprosazování
US potlačená versus vysoká sebejistota
TO trudomyslnost versus optimismus
PR prožitkový versus reagující přístup
NS nenápadnost versus sebeprosazování
FM femíninní versus maskulinní typ interakce

Dotazník zahrnuje dvojí druh kritérií důvěryhodnosti (resp. relativní spolehlivosti) odpovědí respondenta. Prvním je posuzování relací mezi výsledky na škálách pro postihování určitého souboru výše uvedených rysů s výsledky ve škálách specificky vytvořených. U pravdivě vyplněných dotazníků: ŠKÁLY OS, OR a OI se musí vyznačovat shodnou povahou odchylky centrálních hodnot srovnatelné populace, jaká vyplývá z výsledného trendu odchylek v souboru rysů do této dimenze vcházejících. Jako druhé kritérium je užito tzv. K - SKÓRE KRAJNÍCH VÝPOVĚDÍ, kterým se verifikuje významovost disproporcí v relacích mezi výše uvedenými škálami tradičním způsobem – v pojetí “lži-skóre”.
Použití: individuální i skupinové, od 13 let
Čas potřebný k administraci: cca 60 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Záznamový arch, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 10 TS, 100 ZA, Š
Složení S: 100 ZA


[ objednat ]